Høringsnotat fra Kulturalliansen til Familie- og kulturkomiteen

Kulturalliansen er på statsbudsjettet

Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet vårt og betyr at vi endelig kan jobbe langsiktig. Dette gir oss forutsigbarhet og mulighet til å fortsatt framskaffe kunnskapsgrunnlag om det frivillige kulturlivet, og å være en troverdig dialogpartner med både Stortinget og departementene.

Ekstra stas er det at Kulturalliansens høringsinnspill er referert i kulturkapittelet i Meld. St. 6 (2018–2019): "Kulturalliansen mener ordninger innenfor nasjonale satsingsområder må forvaltes på nasjonalt nivå, og at en del av ordningene som ekspertutvalget foreslår å flytte derfor bør beholdes på nasjonalt nivå fordi det sikrer nasjonale grep og gir mer effektiv forvaltning."

Mer om dette finner du via https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20182019/id2616180/

Innspelet liggande.png

Høringsnotat fra Kulturalliansen til Familie- og kulturkomiteen – statsbudsbudsjett 2019

Rom for kultur - lokalt

  • Gode tilgjengelige arenaer og lokale hus for kultur er alliansens viktigste sak – og vi etterlyser flere signaler i statsbudsjettet som kommer disse behovene i møte. I flere år har vi pekt på en stadig større skjevfordeling av midler til anlegg fra spillemidlene i kulturlivets disfavør. I 2018 ble det fordelt 51,72 millioner til regionale kulturhus. Med prognosen som er lagt til grunn vil dette beløpet bli 3,2 prosent redusert i 2019. I regjeringserklæringen fra Jeløya ble det varslet en gjennomgang av finansieringen av kulturbygg over tippemidlene. Forslaget til statsbudsjettet sier ingenting om endring i modell eller tilskudd.

  • Skolens rolle som en lokal kultarena utenom skoletid er avgjørende for det lokale kulturlivet. Dette har det gjentatte ganger vært uttrykt bred politisk enighet om. Hvor i statsbudsjettet stimuleres skoleeier/drivere til å legge til rette for dette? Her må Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeide.

Merknad:

Vi ber om at kommitèen legger inn en merknad om at de to departementene, Kunnskap og Kultur, utarbeider en modell som forplikter skoleeiere over hele landet til å gjøre skolebygg egnet og tilgjengelige for lokalt kulturliv. I denne modellen bør det ligge stimuleringsmidler som bidrar til at skoleeiere prioriterer dette.

Brede nasjonale støtteordninger når ut lokalt der de trengs

  • Lokalt kulturliv trenger brede, rettighetsbaserte, forutsigbare tilskuddsordningene. De som når ut lokalt, som sikrer stabilitet, kvalitet, lønn til instruktører/dirigenter og som styrker samspillet med og i organisasjonene på alle nivåer. Disse ordningene er ofte lobbet/jobbet fram av nasjonale organisasjoner og kommer de lokale lagene til gode. Velfungerende støtteordninger som i dag forvaltes av det frivillige kulturliv må ikke uten videre flyttes til fylkeskommunen. Det gir mer byråkrati og mindre til aktivitet. Det frivillige kulturliv har en infrastruktur basert på medbestemmelse som sikrer god kontakt mellom lokalt og nasjonalt nivå i organisasjonene, og med de offentlige forvaltingsnivåene.

  • Det er svært bra at VO-midlene gjennom studieforbund videreføres og vi vil følge nøye med på hvordan en eventuell flytting til Kulturdepartementet gjennomføres.

  • Musikkutstyrsordningen blir i budsjettforslaget en Kulturutstyrsordning. Det er positivt, men det er fortsatt et stykke igjen før ordningen blir helt sjangerfri og da kreves betydelig mer midler.

  • Momskompensasjonsordningen har stor betydning for alle lokale lag, og den må løftes og på sikt bli rettighetsfestet.

Frivillig kulturorganisasjoner gir opplevelse og deltakelse

  • Du er med fordi du vil utøve og oppleve kultur – det handler i stor grad om egen medvirkning, vi er konsertarrangører av konserter med oss selv, men også andre, kursarrangører både for medlemmer og for folk flest, som arrangerer utstillinger, messer og teaterforestillinger med egne, men også andres produkter og produksjoner, er håndverkere og kulturarvsformidler, og som tar vare på og videreformidler et mangfold av nyere og eldre kulturarv i Norge.

  • Det frivillige kulturlivet er den største arbeidsplassen for kunstnere og kulturarbeidere i Norge. Vi har for eksempel mer enn 5000 kor- og korpsdirigenter. Å styrke de frivillige kulturorganisasjonene er å styrke det profesjonelle kulturlivet.

Kulturalliansen er en sammenslutning av 34 landsomfattende frivillige kulturorganisasjoner. Alliansen har som hovedformål å vil styrke kulturfrivillighetens rammevilkår og posisjon i samfunnet. http://www.kulturalliansen.no

Marit Jacobsen

Styreleder Kulturalliansen

Tlf . 91580781

marit@kulturalliansen.no