Statsbudsjettet: Ingen reell satsing på frivillig kulturliv

Kulturdepartementet sier i sin pressemelding at Statsbudsjettet 2020 inneholder en satsing på det frivilligheten. Dette kjenner ikke de frivillige kulturorganisasjonene seg  igjen i. 

Manglende satsing på egnede lokaler for det frivillige kulturlivet

Det satses stort på museumsbygg og på operabygg i Kristiansund, men det er dessverre ingen signaler om et løft når det gjelder egnede lokaler for det frivillige kulturlivet.

I Granavold-erklæringen sier regjeringspartiene at de skal «Vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg innenfor rammen av dagens tippenøkkel.» Det er dessverre ingen signaler i budsjettet om at regjeringen skal gjøre en slik gjennomgang. Bevilgningene til regionale og lokale kulturbygg fra overskuddet til Norsk tipping sank fra 135 millioner kroner i 2013 til 56 millioner i 2019.

Ikke full momskompensasjon for det frivillige kulturlivet

Regjeringen foreslår en økning i momskompensasjon for frivilligheten på 5,7 %. Det er gledelig med en økning, men det mangler fortsatt om lag 400 millioner kroner per år på at frivillige organisasjoner får full momskompensasjon på linje med næringslivet. Kulturalliansen støtter Frivillighet Norges i synet på at dette er en avgift på dugnadsarbeid som raskest mulig bør fjernes.

Kutt i voksenopplæringsstøtten

Regjeringen har varslet en omlegging av ordningen for voksenopplæringsstøtte til studieforbund. Da er det ekstra skuffende at de i statsbudsjettet foreslår et kutt på 10 millioner kroner til denne ordningen. Voksenopplæringsstøtten er viktig for finansiering av instruktører i det frivillige kulturlivet og det uheldig at det nå nok en gang foreslås kutt i denne ordningen.

Fortsatt støtte til Kulturalliansen

Kulturalliansen kom inn på statsbudsjettet i fjor med en bevilgning på 1 million kroner. Det er gledelig at regjeringen foreslår å videreføre denne støtten. Det gjør det mulig å videreføre arbeidet med å kartlegging av lokalene som brukes av det frivillige kulturlivet.

Positivt med støtte til fritidskort

Regjeringen foreslår å bevilge 60 mill. kroner til forsøk med fritidskort for barn fra 6 til fylte 18 år. Kulturalliansen mener dette er et positivt tiltak som kan gjøre det lettere for mange barn og unge å engasjere seg i kulturaktiviteter.

Friske midler til inkludering

Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet og det settes av 5 millioner kroner til dette. Kulturalliansen stiller seg undrende til at oppdraget med å forvalte denne nye tilskuddordningen er lagt til Kulturtanken. Om målet er å nå barn og unge i frivilligheten, burde ordningen ligge hos LNU som kjenner frivilligheten godt. Å opprette enda en tilskuddsordning for prosjekter virker noe underlig, når departementet i Frivillighetsmeldinga tar til ordet for å redusere prosjektfinansiering og styrke frie driftsmidler.

Driftsstøtte til nasjonale kulturorganisasjoner

Kulturalliansen er skuffet over at driftsstøtten til organisasjonene står stille, på tross av alle fagre ord om organisasjonenes rolle i å skape god kulturaktivitet for alle.