Handlingsplan 2019-2020

Vedtatt på årsmøtet 24.04.2019

Formål:        

Kulturalliansen vil styrke kulturfrivillighetens rammevilkår og posisjon i samfunnet.

Resultatmål:  

 • Kulturalliansen skal være et naturlig møtepunkt for de frivillige kulturorganisasjonene

 • Kunnskapen om mangfoldet og utfordringene i det frivillige kulturlivet skal ha økt

 • Kulturalliansen skal være kjent som felles stemme for det frivillige kulturlivet

 • Kulturalliansen skal ha skapt debatt om den offentlige finansieringa til det frivillige kulturfeltet

Tiltak:  

 • Gjennomføre kartlegging av lokaler til kultur, med sikte på over tid å få en komplett kartlegging av lokaler som brukes til kultur i kommunene

 • Gjennomføre årskonferansen som et felles møtepunkt for kulturfrivilligheten, -byråkrater og -politikere

 • Utarbeide tematiske tilstandsrapporter for det frivillige kulturlivet

 • Følge opp kanaliseringa av spillemidler og annen statlig finansiering til kulturfeltet

 • Arbeide for økt driftsstøtta til kulturorganisasjonene

 • Sikre finansiering til Kulturalliansens arbeidsområde

 • Rekruttere flere medlemmer til Kulturalliansen   

    

Vedtekter for Kulturalliansen

Vedtatt på årsmøtet 25.4.2017

§1 Formål

Kulturalliansen skal styrke kulturfrivillighetens rammevilkår og posisjon i samfunnet.

§2 Arbeidsområde

Kulturalliansen er en partipolitisk uavhengig sammenslutning for medlemsorganisasjonene,.

Kulturalliansen skal samordne saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene, og fremme disse overfor myndigheter og andre aktuelle målgrupper.

Kulturalliansen skal ikke forvalte offentlige tilskudd.

§3 Juridisk person

Kulturalliansen er en selveiende, frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§4 Medlemsskap

Nasjonale frivillige kulturorganisasjoner kan innvilges medlemskap i Kulturalliansen. Organisasjonene må være medlemsbaserte, ha en demokratisk struktur hvor styrende organer er valgt av årsmøtet, og ha vedtekter i tråd med Kulturalliansens formål. Organisasjonene må ha dokumentert aktivitet det siste året.

Nye medlemsorganisasjoner tas opp av styret, men må godkjennes av årsmøtet for å kunne ha stemme- og talerett på årsmøtet. Opptak av nye medlemmer krever minst 2/3 av de tilstedeværende stemmer på årsmøtet.

Nasjonale samarbeidsorganisasjoner, som representerer et fellesskap av kulturorganisasjoner, kan tas opp som observatørmedlemmer. Disse vil ikke ha stemmerett i besluttende organer for Kulturalliansen.

Utøvelse av medlemsrettigheter forutsetter betalt kontingent inneværende år.

Utmelding skjer skriftlig og gjelder fra påfølgende årsskifte.

§5 Årsmøtet

Årsmøtet er Kulturalliansens høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret innkaller til årsmøtet med minst åtte (8) ukers varsel direkte til medlemsorganisasjonene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest seks (6) uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest fire (4) uker før årsmøte.

Medlemsorganisasjoner møter i Kulturalliansens årsmøte med én (1) representant med tale- og stemmerett, og kan i tillegg møte med én (1) representant med observatørstatus. Observatørorganisasjoner kan møte i Kulturalliansens årsmøte med en (1) representant med talerett, og kan i tillegg møte med en (1) representant med observatørstatus. Kulturalliansens styre møter med tale- og forslagsrett. Styret kan invitere andre til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal:

 • Behandle styrets årsmelding

 • Behandle regnskap

 • Behandle innkomne forslag

 • Fastsette kontingent

 • Vedta arbeidsplan

 • Vedta budsjett

 • Velge styre

 • Velge valgkomité og revisor

Styreleder blir valgt for to år. Styremedlemmene blir valgt for to år, slik at halvparten står på valg hvert år. Varamedlemmene blir valgt for ett år. Kandidater må være nominert av en medlemsorganisasjon for å være valgbar til styret.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmere, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§7 Styret

Kulturalliansen ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, fire styremedlemmer samt to varamedlemmer.  Styret velger selv nestleder, blant de fire styremedlemmene.

Styret skal holde møte når lederen innkaller eller et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksdyktig når leder eller nestleder, og minst to styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Ved stemmelikhet og styreleders fravær teller nestleders stemme dobbelt.

§8 Valgkomité

Årsmøtet foretar valg av valgkomité, etter innstilling fra styret. Valgkomitéen er sammensatt av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen innstiller på styre og revisor til årsmøtet.

§9 Signatur

Styrets leder eller den styret bemyndiger forplikter Kulturalliansen med sine underskrifter i spørsmål knyttet til økonomi og drift.

§10 Endring av vedtektene

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall .

§11 Oppløsning

Oppløsning av Kulturalliansen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Er oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.