Kva er Kulturalliansen?

Kulturalliansen er ei samanslutning for frivillige kulturorganisasjonar, stifta 5. september 2016. Til grunn for stiftinga låg eit utgreiingsarbeid som hadde strekt seg over perioden november 2015 til september 2016, der det ein kartla ønskje, behov og arbeidsoppgåver for ei felles samanslutning for kulturfrivilligheita.

Styret

Styret som blei valt på årsmøtet 2019 er slik samansett:

Styret frå årsmøtet 2019:  Aasmund Mæhle. leiar, Kjetil Aamann, Kai Roger Vatne, Karl Ove Midtbø, Kjærsti Gangsø og Tone Østerdal. Liv Annette Nygjerdet manglar på bildet.

Styret frå årsmøtet 2019: Aasmund Mæhle. leiar, Kjetil Aamann, Kai Roger Vatne, Karl Ove Midtbø, Kjærsti Gangsø og Tone Østerdal. Liv Annette Nygjerdet manglar på bildet.

Leiar:

  • Åsmund Mæhle, Norges Korforbund

Styremedlemmar:

  • Karl Ove Mitdbø, Norges Musikkorps forbund

  • Kjærsti Gangsø, Norges Husflidslag

  • Tone Østerdal, Norsk Jazzforum

  • Kai Roger Vatne, Noregs Ungdomslag

Varamedelemmar:

  • Kjetil Aamann, Norsk Sangerforum

  • Liv Annette Nygjerdet, FolkOrg

Bakgrunn 

Våren 2015 innleidde organisasjonane, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd eit kulturpolitisk samarbeid under samarbeidsnamnet Teateralliansen.

Samarbeidet vart inngått i samband med  at Kulturdepartementet lyste ut ein større pott midlar til felles amatørteatertiltak, og dei nemnde organisasjonane ville i denne samanheng sikre vidareføring av ulike forvaltnings- og driftsoppgåver for amatørteaterfeltet.

Samtidig hadde organisasjonane ambisjonar om å bruke den nye samarbeidskonstellasjonen til å prøve å realisere eit større prosjekt som har vore omsnakka i dei frivillige kulturorganisasjonane i ei årrekke; Å etablere ei felles, samanslutning for dei frivillige kulturorganisasjonane.

Kvifor ein ny samarbeidsorganisasjon?

Mange av dei nasjonale kulturorganisasjonane er allereie organisert i ein eller fleire paraplyorganisasjonar som skal arbeide for felles faglege og interessepolitiske saker organisasjonane i mellom. Både Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU), Norsk musikkråd, Frivillighet Norge m.fl. er døme på paraplyorganisasjonar som alle arbeider for å fremje felles saker innanfor sin paraply. Sjølv om desse paraplyorganisasjonane har vore viktig for samarbeidet mellom organisasjonane, og for å fremje dei felles interessene, har det gjennom mange år vore eit sakn for kulturorganisasjonane at vi ikkje har ein felles paraply som kan setje kulturpolitiske saker på dagsorden. 

Det er t.d. fleire kulturfaglege område som ikkje fell inn under arbeidsområdet til dei eksisterande paraplyorganisasjonane, og det ligg eit uløyst potensiale i fleire overlappande interesser organisasjonane i mellom. Idrettsrørsla har i mange år hatt ei felles stemme utad gjennom organiseringa i Norges idrettsforbund. Denne organiseringa gir idretten ei tyngde og slagkraft og ein interessepolitisk legitimitet som også kulturorganisasjonane hadde vore tent med å ha. 

 

Frå Kulturministeren sitt pressemøte 28. august 2015. Bak frå venstre: Helen Hansen (Norsk Amatørteaterforbund), Eli Ulvestad (Noregs Ungdomslag), statssekretær Bjørgulv Borgundvåg, Frode Rismyhr (Frilynt), Kjærsti Gangsø (Studieforbundet kultur og tradisjon). Framme: Magnar Bergo (Norsk musikkråd) og statsråd Thorild Widvey. Foto: Dagbladet

Frå Kulturministeren sitt pressemøte 28. august 2015. Bak frå venstre: Helen Hansen (Norsk Amatørteaterforbund), Eli Ulvestad (Noregs Ungdomslag), statssekretær Bjørgulv Borgundvåg, Frode Rismyhr (Frilynt), Kjærsti Gangsø (Studieforbundet kultur og tradisjon). Framme: Magnar Bergo (Norsk musikkråd) og statsråd Thorild Widvey. Foto: Dagbladet

Utgreiingsarbeid 2015-2016

Teateralliansen søkte på forsommaren 2015 Kulturdepartementet om midlar til ei kartlegging av dei nasjonale og frivillige kulturorganisasjonane sine ønskje og behov for å få etablert ein samlande kulturparaply, og i august fekk vi melding frå departementet om at vi hadde fått 1 million kroner til dette prosjektet.

Vinteren og våren 2015/2016 vart det satt ned ei eiga arbeidsgruppe, som fekk i mandat å gjennomføre eit utgreingsarbeid. Gjennom utgreiingsarbeidet såg ein nærare på behov og moglege arbeidsoppgåver for ei ny samanslutning. Dette utgreiingsarbeidet enda i ein rapport, som kan lastast ned her.

Rapporten var grunnlaget for stiftingsmøtet i Kulturalliansen, som vart halde 5. september 2016. På stiftingsmøtet deltok 30 ulike kulturorganisasjonar.

 

 

Tidligere styremedlemmer i perioden 2017-2018. Fra venstre: Åsmund Mæhle, Karl Ole Midtbø, Mette Vårdal, Helena Tusvik Rosenlund, Kjetil Aamann, Marit Jacobsen og Ellen Persvold. Foto: Bjarne Dæhli

Tidligere styremedlemmer i perioden 2017-2018. Fra venstre: Åsmund Mæhle, Karl Ole Midtbø, Mette Vårdal, Helena Tusvik Rosenlund, Kjetil Aamann, Marit Jacobsen og Ellen Persvold. Foto: Bjarne Dæhli

Konsolidering 2017-2018

Til å konsolidere organisasjonen mottok Kulturalliansen ytterligere 1 million kroner fra Kulturdepartementet som ble disponert i perioden desember 2016 til april 2018. Det første ordinære årsmøte ble avholdt i mars 2017 hvor handlingsplan og vedtekter ble vedtatt og det første ordinære styret ble valgt.

Handlingsplanen innebar at organisasjonen skulle arbeide med kartlegging av lokaler til kultur, utarbeider rapporter, vurdere alternativer til kanalisering av midler og samkjøre det frivillige kulturlivet sine innspill i politikkutforming.

For å etablere organisasjonen som en arena og som en aktør ble det i juni 2017 åpnet for medlemskap og i løpet av året var 34 organisasjoner tatt opp som medlem, hvorav 10 var nasjonale samarbeidsorganisasjoner, herunder 4 studieforbund.

I perioden ble det utarbeidet innspill til en ny kulturmelding, det ble gjennomført en kampanje for kulturlokaler, det ble utarbeidet en rapport av Proba samfunnsanalyse om kanalisering av midler og det ble etablert en metode og en infrastruktur for kartlegging av kulturlokaler. I tillegg ble det etablert et samarbeid om skolen som kulturarena. Les mer om arbeidet i årsmeldingen for 2017

Konsolideringen bekreftet at det er et behov for et sterkt kulturpolitisk samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene og et sterkere bindeledd mellom stat, kommune og det frivillige kulturfeltet, noe som blir spesielt relevant i tiden frem mot ny kulturmelding og regionreform.