Brukerlisens for Kulturalliansens «Database for kartlegging av kulturlokaler»

Bruken av Kulturalliansens database for kartlegging av kulturlokaler er regulert i tråd med «Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Denne gir deg som innlogget bruker rett til å benytte dataene i tråd med databasens formål:

 • Legge grunnlag for nasjonale oversikter og statistiske opplysninger over kulturarenaer for frivillige lag og foreninger

 • Gi grunnlag for en nasjonal politikk for lokaler for frivillige organisasjoner

 • Gi grunnlag for lokale og regionale oversikter over lokale som frivilligheten bruker

 • Gi underlag for kommunale og fylkeskommunale planer

 • Gi grunnlag til vurdering og forslag til utbedringer av lokaler

Lisensgiver er «Kulturalliansen», og databasens navn er «Kulturalliansens database for kartlegging av kulturlokaler».

NB: Databasen kan kun benyttes til ikke-kommesiell bruk (selv om NLOD 2.0 i noen grad og under vise betingelser åpne for dette).

Oppsummering av vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en lisensavtale offentlige virksomheter kan bruke ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Data som er lisensiert med Norsk lisens for offentlige data (NLOD) kan fritt viderebrukes på visse vilkår. Disse vilkårene er oppsummert nedenfor. Klikk her for den fullstendige lisensteksten. 

Du har lov til:

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre

 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

På følgende vilkår:

 • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til

Norsk lisens for offentlige data (NLOD) er tilgjengelig både på norsk og på engelsk. Følg disse lenkene for å lese den juridiske lisensteksten:

Last ned innholdet på denne siden her.