Resolusjon fra stiftingsmøtet

I. Kulturalliansens oppdrag

Kulturalliansens visjon er at alle innbyggere skal ha tilgang til et godt og variert kulturliv i sitt eget nærmiljø. Kulturfrivilligheten er bærebjelken i et slikt landsomfattende, mangfoldig tilbud. Kulturfrivilligheten er vesensforskjellig fra offentlige og private kulturaktører ved at den bygger på et ubetalt, frivillig engasjement.

Kulturalliansen skal sette kulturpolitiske saker på dagsorden og gi økt gjennomslagskraft og bedre rammevilkår for det frivillige kulturfeltet. Kulturalliansen skal bringe kunnskap om omfanget og mangfoldet i kulturlivet i hele landet, og betydningen dette har for lokalsamfunn og innbyggernes livskvalitet.

II. Kultur for livet

Kulturfrivillighet er viktig fordi mennesker er viktige. I Norge får de fleste dekket sine materielle behov. Likevel er det få som opplever at det er tilstrekkelig for god livskvalitet. Mennesker er skapende vesener og den frivillige kulturen er et uttrykk for noe dypt menneskelig. Kultur er en kilde til mening og livskraft.

Kulturfrivilligheten er blant annet:

  • En kulturbærer og en kulturskaper

  • En skole i demokrati og en kanal for å skape endring og oppleve mestring og utvikling

  • Et fellesskap i nærmiljøet og en arena for vennskap og sosiale nettverk

III. Kultur i hele landet

Kulturalliansen jobber for et landsomfattende og variert kulturtilbud for alle innbyggerne, med utgangspunkt i de mange kulturaktivitetene som frivilligheten organiserer.

IV. Rom for kultur

Gode lokaler er den aller viktigste faktoren for å sikre levende kulturaktivitet over hele landet. Kulturarrangører må få tilgang til egnede lokaler for læring og formidling innenfor både musikk, teater, dans, kunst og håndverk, og andre kulturuttrykk.

V. Kulturfrivilligheten bygger nye felleskap

Kulturfrivilligheten er i endring som følge av noen sentrale utviklingstrekk. De tre viktigste er demografi, innvandring og økt individualisering. Kulturalliansen ser dette som muligheter til å nå flere og få enda mer kreativ kraft i kulturfrivilligheten fremover.